BOARD

· Prof. eng.Pavel Penthev, PhD –                        dr.p.pentchev@gmail.com

· Eng.Velichko Velichkov –                                 geohidrodinamika@mail.bg

· Eng.Shteryo Lomov –                                       lyomov@mgu.bg

· Marina Belcheva, Attorney at law –                    marina.belcheva@gmail.com

· Eng.Dobrin Naydenov  –                                    hydrogeoproect@mail.bg

· Rozalina Kozleva, Phd –                                   rozalina@infrapro.com