НАШАТА МИСИЯ

         

      Основни цели

  • Подобряване взаимодействието между специалистите с различна професионална квалификация, работещи в областта на подземните води.
  • Подпомагане на компетентните органи на централната и местната администрация при разработването на нормативната уредба, свързана с проучването, ползването, опазването, стопанисването и управлението на подземните води.
  • Осъществяване на съвместни обществени инициативи, свързани с работата на съответните институции в областта на подземните води.
  • Подпомагане процеса на обществена информираност по основни въпроси, свързани с ползването и управлението на подземни води.
  • Участие, подпомагане и организиране на научно-приложни конференции, семинари, изложби, обществени дискусии и други в областта на подземните води.
  • Обучение чрез краткосрочни специализирани курсове в областта на подземните води.

     

      Средства за постигане целите

  • Представителство на членовете на сдружението пред държавните и общинските институции; пред обществени и стопански организации, пред международни професионални асоциации и съюзи.
  • Участие, като страна, при формирането на политиката и вземането на решения по предмета на своята дейност на национално, регионално и местно равнище.
  • Извършване на проучвания и представяне на експертизи, проекти и становища по предмета на своята дейност пред  заинтересованите държавни и други органи.
ЗА ЧЛЕНОВЕ