Писмо до Нона Караджова, Министър на МОСВ, относно това "водовземането" да отпадне като термин "инвестиционно намерение" от точка 10, буква "н" от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС (ДВ,бр. 61/06.08.2010 г.)


Уважаемо г-жо Министър,

 

Стопанисването, ползването и управлението на минералния ресурс е отговорност, както на ползвателите, така и на административните органи, натоварени с контролни правомощия по издадените разрешителни. Упражняването на тези правомощия изисква администрацията на МОСВ да подхожда професионално във всеки конкретен случай  с необходимата компетентност и своевременност и правилност  на решенията.

Моля да прецените дали описаният по-горе случай подлежи на задължително Преценяване на необходимостта от ОВОС и дали подлежи на оценка за съвместимост по реда на глава шеста от Наредбата за ОС, както и дали са въобще необходими тези процедури при подобен род обекти имайки предвид, че различните РИОСВ структури  издават за аналогични обекти различни становища.

Каква може да бъде конкретната причина за различни становища на аналогични случаи при подобни  структури?

Описаният по-горе случай не е изолирано явление, а последната ярка илюстрация на различно третиране на законодателството и една от причините да се забавят и понякога прекратяват повечето процедури по водовземане на територията на РИОСВ Плевен.

Българската асоциация по подземни води няколко пъти вече в писмен вид отправя предложения "водовземането" да отпадне като термин "инвестиционно намерение" от точка 10, буква "н" от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС (ДВ,бр. 61/06.08.2010г.)  или поне този член да се отнася за обекти подлежащи за изграждане и планиране, а не за действащи такива и обекти подновяващи процедури и/или на тях.

Отново декларираме  готовност  да участваме в дискусия по поставените въпроси по всяко време и на всяко удобно за Вас място, както и да представим допълнително доказателствен материал по разглежданата тема с цел  избор  на най-правилният подход при провеждане на процедурите по водовземане на минерални и подземни води.

Представяме следните приложения като доказателствен материал:

1. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от фирма  "Блянка" ЕООД, ЕИК 201899456;

2.Становище на РИОСВ Плевен с писмо с изх.№ 09.04.2012 г.

 

Пълен текст на писмото

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ