"СТИВ 88" ЕООД

"СТИВ 88" ЕООД

инженерна геология, хидрогеология, геотехника - проучвания, консултации, експертизи

 

Фирмата е основана през 1992 г. като едноличен търговец, а през 1994 г. е прере­гис­трирана като еднолично дружество с ограничена отговорност. За 20 години сме изпълнили над хиляда проекти, задачи, теми и обекти в областта на инженерната геология, хидро­геологията, екологията и геотехническото инженерство.


В своята дейност съчетаваме интересите на инвеститорите с изискванията на нормативната база в страната и нашата професионална отговорност. Фирмата работи с лицензиран софтуер, акредитирани лаборатории и проек­танти членове на Камарата на инженерите в инвестицион­ното проектиране (КИИП).


Водещи експерти в различните направления са геолози и инженери с богат проек­тански опит, университетски преподаватели и научни специалисти. Изпълнителските екипи са гъвкави и ние ги формираме като отчитаме разнообразния геоложки и тек­тон­ски строеж на нашата територия и широкия спектър от проявени и потенциални не­бла­гоприятни процеси и явления като земетресения, свлачища, срутища, изветряне, ерозия, абразия, слаби почви и др.

 

 

Контакт:

инж. Живка Франгова

гр. София, бул. „Симeоновско шосе” № 85, бл. З, вх. А, офис 11

тел. 02 4412693, GSM 0888 373 698

office@stiv88.com 

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ