инж. ВОДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ
 

І. Образование: Висше

Учебно заведение:

МГУ „Свети Иван Рилски”, гр. София

Квалификация:

Инженер геолог-хидрогеолог

 

ІІ. Членство в професионални организации:

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) с пълна проектантска правоспособност.

Българска асоциация по подземни води.

 

ІІІ. Професионален опит

Длъжност

от ... до ..., фирма, месторабота

Описание на по-големи обекти, на които съм бил като участник в екипите, съставител на доклади

Хидрогеолог

от 09.1999 г. до 01.2001 г.

“Геоводинженерин” АД, гр.  София

Мониторинг на подземните води в Североизточна България

Хидрогеолог

от 01.2001 г. до 04.2004 г.

“Геопроучване” АД,

гр.  Ямбол

Узаконяване на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на “ВиК” Сливен, Ямбол и Плевен.

Старши експерт, хидрогеолог, инженер геолог и проектант

от 04.2004 г. до 11.2009 г. МГУ „Св. Иван Рилски”, гр. София

 

 

 

 

от 07.2007 г. до 06.2009 г. „Геотехника АБС” ООД, гр. София

СМЕТИЩА

Комплексни геоложки, геофизични, инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания за изграждане на депо за опасни отпадъци на територията на площадки: Ихтиман и Веринско; Рудник Чукурово; площадка за РДТБО гр. София и др.

ХИДРОГЕОЛОЖКА ДЕЙНОСТ:

Узаконяване на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на “ВиК” Велико Търново.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКА ДЕЙНОСТ

Нов ж.п и пътен мост Видин-Калафат. Дунав мост 2

Площадка за СОЯГ на територията на АЕЦ “Козлодуй”

ИГП за тръбни естакади при „Челопеч Майнинг” ЕАД

АМ „Струма”, у-к „Долна Диканя – Дяково”

АМ „Струма”, у-к „Марикостиново – Кулата”

Обходен път на гр. Монтана

Потвърждаване на площадка за изграждане на НХРАО, гр. Козлодуй

Разширение на Метрополитен гр. София:

Пътен възел „Надежда” – бул. „П. Евтимий”

Резервоари Р 18 и Р 19 в резервоарен парк РП 2/2 „ТСНП” на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас”

Управител и проектант

от 11.2009 г. до .............. г.

„Геолабхидростройпроект” ЕООД

ИГП за ПСОВ на гр. Айтос.

ИГП за фотоволтаична централа с мощност 4 MW в землище на с. Черни връх, общ. Камено

Узаконяване на водоизточници на фирми:

„Бургаски свободен университет” гр. Бургас; „АПЕКС – 11” ЕООД, гр. Пловдив; „Вива-Вел” гр. София; „Евросървиз” гр. Бургас; „Кольо Фичето” гр. Несебър; „Викис 05” гр. Несебър; „Кремъков-корпорейшън-Енчо Кремъков” гр. Бургас; „Екотермал” гр. Бургас; НСА „Васил Левски” гр. София; „Скания България” гр. София; „Нелифрукт – Иван Ламбов” гр. Несебър; „Дженет - 1” гр. София; „Благоустройствени строежи” гр. Бургас; „Еко ресурс - Р” гр. София и др.

 

За контакт:

инж. Водослав Недялков

GSM: +359 889 466 876

e-mail: vodoslav@abv.bg

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ