НАШАТА МИСИЯ

         

      Основни цели

  • Подобряване взаимодействието между специалистите с различна професионална квалификация, работещи в областта на подземните води.
  • Подпомагане на компетентните органи на централната и местната администрация при разработването на нормативната уредба, свързана с проучването, ползването, опазването, стопанисването и управлението на подземните води.
  • Осъществяване на съвместни обществени инициативи, свързани с работата на съответните институции в областта на подземните води.
  • Подпомагане процеса на обществена информираност по основни въпроси, свързани с ползването и управлението на подземни води.
  • Участие, подпомагане и организиране на научно-приложни конференции, семинари, изложби, обществени дискусии и други в областта на подземните води.
  • Обучение чрез краткосрочни специализирани курсове в областта на подземните води.

     

      Средства за постигане целите

  • Представителство на членовете на сдружението пред държавните и общинските институции; пред обществени и стопански организации, пред международни професионални асоциации и съюзи.
  • Участие, като страна, при формирането на политиката и вземането на решения по предмета на своята дейност на национално, регионално и местно равнище.
  • Извършване на проучвания и представяне на експертизи, проекти и становища по предмета на своята дейност пред  заинтересованите държавни и други органи.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Администратор на данни


Сдружение Българска Асоциация по подземни води, с ЕИК 175836163 и с адрес на регистрация гр.София, ул.Хемус №72, ап.6 и адрес на управление и кореспонденция град София, бул. «Витоша» №168, етаж 4, ап. 11, представлявано от инж. геол. Величко Величков, наричано за краткост „Сдружението".

Политиката за защита на личните данни се отнася до обработката на данни, независимо от формата и/ или средата, в която сте предоставили Вашите лични данни (например чрез използване на уебсайта на „Сдружението", на хартиен носител, по телефона или по имейл) и независимо дали предоставените данни са обработвани в системи за данни или хартиени формуляри.
„Сдружението" обработва Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони и разпоредби, като използва разумно достъпни организационни, финансови и технически ресурси.


Лични данни

В тази Политика за защита на личните данни „лични данни" означава всяка информация, отнасяща се до Вас, или информация, която може да позволи пряко или косвено да бъдете идентифицирани.
 

Съгласие с Политиката за защита на личните данни и обработването на лични данни

С прехвърлянето на Вашите лични данни на „Сдружението", Вие приемате Политиката за защита на личните данни и обработването на прехвърлените от Вас лични данни. Ако не сте съгласни с условията на тази политика, моля, не прехвърляйте Вашата лична информация.
Вие можете да дадете съгласието си за обработване на личните Ви данни: на уебсайта на „Сдружението", в заявления, по телефона или на място в офисите на „Сдружението".
Вие имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по същия начин, по който е било дадено. В този случай няма да се извършва понататъшна обработка на Вашите лични данни, която преди това се е основавала на даденото съгласие за конкретната цел.
Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга обработването на данни към момента, в който Вашето съгласие е било валидно. Също така Ви приканваме да вземете под внимание факта, че отмяната на съгласието не може да прекъсне обработването на данни въз основа на други правни основания.

 

Правно основание за обработването на лични данни
„Сдружението“ обработва Вашите лични данни въз основа на следните правни основания:
• Вашето съгласие;
• За предоставянето на информация - за да Ви предостави необходимата информация;
• За сключването на договор - за да сключи договор с Вас и да гарантира неговото изпълнение;

 • За спазването на закони и подзаконови актове - за да се изпълнят задълженията, предвидени в закони и подзаконови актове;

• За гарантирането на легитимни интереси - за да се реализират легитимни интереси, произтичащи от приложимите закони и подзаконови актове или правните отношения между „Сдружението" и Вас (включително извършване на бизнес, предоставяне на услуги, рекламиране на продукта, проверка на самоличността Ви и др.).

 

Цели на обработването на лични данни
Съгласно Вашето съгласие и приложимите закони и разпоредби, „Сдружението"
обработва Вашите лични данни за следните цели:
• За обработване на предоставената от Вас информация и предоставяне на услуги;
• За да Ви идентифицира;
• За да Ви предоставя и/ или консултира с информация, услуги;
• За сключване на договори и законни сделки;
• За предотвратяване на възможни престъпления;
• За други цели, ако са съвместими със законите, Политиката за защита на личните данни и бизнеса на „Сдружението".


Получаване на лични данни
„Сдружението" получава лични данни от Вас по три начина:
• Когато предоставяте информация на „Сдружението", например: в офисите му, чрез използване на поща, електронна поща, телефон или други;
• Когато трети страни предоставят информация на Мого (например различни регистри или партньори).


Предоставени лични данни
Лични данни, които „Сдружението" може да получи от или за Вас:
1. лични данни (например име, единен граждански номер, дата на раждане, език за комуникация, документи за самоличност, отношения с трети страни и др.), които ще бъдат използвани за идентифициране на Вашата самоличност;
2. данни за комуникация (например адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер и др.), които ще бъдат използвани, за да Ви предоставим информация относно договора, офертата ни или др. п., свързано с предоставяните от „Сдружението" услуги;
3. информация за съгласието (например бележки за потвърждение, дати и часове, източник);


Цел на използването на лични данни
Информацията, която ни предоставяте, ще бъде записвана електронно и може да бъде
използвана за следните цели:
a) за сключване на договор;
b) за обслужване на процедура, която сте ни възложили;
c) за свързване с Вас;
d) за събиране па вземания, които ни дължите.
Всички данни, които сте ни предоставили в рамките на нашите договорни
ангажименти, могат да бъдат използвани, за да се гарантира изпълнението на нашите
ангажименти към Вас.

 

Предоставяне на лични данни към трети страни
„Сдружението" не разкрива Вашите лични данни или каквато и да е получена информация чрез предоставянето на услуга или договор на трети страни, освен:
• ако данните трябва да бъдат предадени в рамките на подписан договор между „Сдружението" и Вас, за да се гарантира изпълнението на функция, изисквана от договора и/ или закона;
• в съответствие с изричното съгласие на Клиента;
• на всички лица, посочени в приложимите закони и подзаконови актове, при обосновано искане по съответния ред и в съответната степен;
• за защита на легитимните интереси на „Сдружението" в съответствие с приложимите закони и разпоредби, например чрез обжалване пред съда или други публични органи;


Защита на личните данни
Ние поддържаме адекватни организационни, технически и физически мерки за сигурност за защита на Вашите лични данни от случайно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване и други незаконни употреби.

 

Достъп до Вашите лични данни
Вие имате право да получите информацията, посочена в приложимите закони и разпоредби, относно обработката на личните Ви данни, като изпратите разумно писмено искане до „Сдружението". Въз основа на полученото искане, удостоверяването на самоличността Ви и оценяването на искането, „Сдружението" ще Ви информира за изискваната информация по реда и в обема, посочени в приложимото законодателство.

 

Промяна или изтриване на лични данни
Ако е необходимо, Вие имате право по всяко време да променяте, допълвате или изтривате Вашите лични данни и да се противопоставяте на обработката на данни или да поискате преносимост на данни. В този случай, моля, свържете се с „Сдружението" на email: office@bgapv.com и geohidrodinamika@mail.bg или се обадите на телефон 0888344794 инж. Величко Величков, счетоводител Ирена Цветкова тел.0888316112, имейл: iv_cvetkova@abv.bg

„Сдружението" се задължава да предприеме необходимите мерки за коригиране или заличаване на всякакви неточности в личните Ви данни, които сте посочили директно или чрез наличните услуги. Въпреки това, „Сдружението" има право да ограничи достъпа, да коригира или да изтрие личните данни в съответствие с изискванията на приложимите закони и разпоредби.

Администратори на лични данни са : инж. Величко Величков Изп.Директор на БАПВ, тел 0888344794 и счетоводител на БАПВ Ирена Цветкова тел.0888316112

 

Продължителност на съхранението на личните данни
„Сдружението" съхранява и обработва Вашите лични данни, докато е налице поне
един от следните критерии:
• докато договорът с Вас е в сила;
• докато Вие и/ или „Сдружението" може да реализирате законни интереси в
съответствие с приложимите закони и разпоредби (например да подадете жаба или да заведете съдебно дело в съд);
• докато една от страните има законно задължение да съхранява данните;
• докато Вашето съгласие за съответната обработка на лични данни е в сила, освен ако не е налице друго правно основание за обработката на данни.

При изтичане на горепосочените срокове Вашите лични данни ще бъдат изтрити или направени анонимни.

 

Комуникация
„Сдружението" комуникира с Вас, като използва Вашата информация за контакт (телефонен номер, адрес за електронна поща, пощенски адрес).

 

Свържете се с нас
Моля, свържете се с нас относно въпросите, исканията или коментарите по отношение на Политиката за защита на личните данни, като ни пишете на имейл: office@bgapv.com и geohidrodinamika@mail.bg или се обадите на телефон 0888344794 инж.Величко Величков, счетоводител Ирена Цветкова тел.0888316112, имейл: iv_cvetkova@abv.bg

 

Промени в Политиката за защита на личните данни
„Сдружението" има право да променя тази Политика за защита на личните данни.

Утвърдили:

 

Проф. д-р инж. Павел Пенчев - Председател

Инж.Величко Величков Изп.Директор - (имена, длъжност, подпис и печат)

 

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ