ПИСМО ДО Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На 03.02.2010 г по наше желание се състоя неформална среща с инж. Асен Личев – Директор на Д-я „Управление на водите”, инж. Мая Дряновска – Н-к. отдел, инж. Цанко Цанов – Гл.експерт и инж. Радка Каранейкова – Ст.Експерт.
На срещата, подробно бяха дискутирани нашите възражения, изложени в писмо на БАПВ от 03.02.2010, относно съществуващата процедура и практика при ...

04.02.2010


ПИСМО ДО Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

В Българската асоциация по подземни води постъпиха множество сигнали от наши колеги, проектанти хидрогеолози с дългогодишен опит, за върнати преписки от отдел „Ползване на водите” към МОСВ, разглеждащ конкретно проектите за изграждане на водовземни съоръжения. В качеството си на юридическо лице учредено съгласно разпоредбите...

01.02.2010предишна  1  2  3  4  5 


ЗА ЧЛЕНОВЕ