СТАНОВИЩЕ по Проекта за изменение на НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г.

Във връзка с предложения от МОСВ Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, от името на Българската асоциация по подземни води (БАПВ), предлагаме нашето становище по направените предложения за изменение.

 

Общото ни впечатление, е че предвидените промени не касаят постигането на облекчителни дейности в разрешителния режим, а предлагат основно замени на утвърдени термини и формулировки, навлезли отдавна в терминологичния речник на  проектанта с други думи с несериозно значение.....

17.11.2010


ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промяна в Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

Във връзка с предложения от МОСВ Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), от името на Българската асоциация по подземни води (БАПВ), водени от желанието рационално да се ползват подземните води след приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите в разработването на новата Наредба за проучване, ползване и опазване на подземните (съгласно чл.135, ал.1, т.2 от ЗВ) Ви обръщаме внимание на съществуващите ограничения в Наредба №1/2007 г. за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения на подземни води и за водовземане, които нямат проектен дебит по-малък от 0,5 л/сек....

13.04.2010


ПИСМО ДО Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА, ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

„Българска асоциация по подземни води” (БАПВ) е сдружение - юридическо лице учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението има над 50 свои члена юридически и физически лица  работещи в областта на подземните води.  Спецификата на нашата дейност изисква да подпомагаме компетентните органи на централната и местната администрация при решения касаещи проучването, ползването, опазването, стопанисването и управлението на подземните води. В тази връзка Ви обръщаме най- любезно внимание на проблеми касаещи основно процедурата по получаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения.......

28.03.2010


ПИСМО ДО Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Във връзка с предложения от МОСВ Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), Българската асоциация по подземни води (БАПВ) внесе с писмо с вх.№ 15-00-23/23.02.2010 г. своето  становище по направения проект.

 

Становището включваше препоръки, предложения за изменения, допълнения и отмяна на текстове от сега действащия ЗВ и на конкретни предложения за промяна в проекта на ЗИД, направени от експертни с богат опит и необходимата компетентност в областта на ползването на подземните води........

15.03.2010


СТАНОВИЩЕ относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

 

Във връзка с предложения от МОСВ Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), от името на Българската асоциация по подземни води (БАПВ), водени от желанието да установим трайно и успешно сътрудничество в полза на отношенията, свързани с ползването и управлението на подземните води, предлагаме нашето становище по предложения проект.

18.02.2010предишна  1  2  3  4  6  следваща 


ЗА ЧЛЕНОВЕ