Запитване от БАПВ до МОСВ относно "блокираните" ресурси на подземните водни тела


Дата: 14.01.2015

 

 

ДО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА,

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

Уважаема г-жо Министър,

 

Практиката на Българската асоциация по подземни води (БАПВ)  е да даде  кредит на доверие на всеки нов Министър на околната среда и водите, въпреки политическата му принадлежност. Ние познаваме добре Вашата дейност като Заместник министър на г-жа Нона Караджова и се надяваме да продължите започнатите  от нея  съществени промени  в областта на стопанисването и управлението на минералните води.

През периода 2011-2014 г ние извършихме активна кореспонденция с предшестващите Ви министри, като многократно поставяхме въпроси и предлагахме конкретни мерки за решаване на проблема с блокираните ресурси  на  подземните водни тела на територията на  Басейнова дирекция Дунавски район. Последното от нашите писма с конкретни искания  бе подписано от 32 наши члена и симпатизанти. 

 Въпреки, че на всяко свое писмо получавахме писмен отговор с обещанието, че ще  бъдат извършени конкретни действия за решаване на проблема, то последният не бе решен, а  задълбочен. До този момент не виждаме никакви административни решения, нито разполагаме с обнадеждаваща  информация за конкретни действия от страна на МОСВ и БДУВДР Плевен. Стартираната през 2014 г  от страна на МОСВ процедура по обществена поръчка за оценка на ресурсите на подземните водни тела на територията на България явно безславно пропадна, тъй като не се извършват никакви изследователски дейности за това.

Предвид обстоятелството, че нашата работа и професионална реализация изцяло зависят от нормативната база и дейността на МОСВ, сме принудени да Ви зададем следните въпроси, изисквайки своевременен писмен отговор:

 1. Какви конкретни дейности ще предприемете по отношение на решаване на проблема с "изчерпаните" ресурси  на подземните водни тела на територията на  Басейнова дирекция Дунавски район;
 2. Какви са причините да не се осъществи обществената поръчка за оценка на ресурсите на подземните водни тела на територията на България и има ли конкретни виновници за това? Предприети ли са административни дейности срещу тях?
 3. Ще предприемете ли конкретни дейности за облекчаване на режима по издаване на разрешителни за водовземане на подземни води, предвид обстоятелството, че  тази процедура са превърна в изключително тягостна дейност, утежнена допълнително с ненужното съгласуване с органите на РИОСВ?
 4. Ще проведете ли разяснителна кампания на експертите от Басейновите дирекции и най-вече на тези от БДЗБР Благоевград, че задълженията им се свеждат до упражняване на контрол по ползването на водите и своевременно разглеждане на  входираните преписки, а не до изземването на нашите функции като проектанти. Съвместяването на административна власт с лично облагодетелстване е закононарушение и е редно това да бъде сведено до приемливият минимум.   

Ще си позволим за пореден път да направим някои конкретни предложения,  които ще доведат  до решаването на проблема с блокираните ресурси и облекчаване на  режима на водовземане:

 1. Прекратяване на всички издадени разрешителни, за които не са предоставени съгласно условията на нормативните актове, справки за годишно ползваните водни количества, не са заплатени дължимите годишни суми и липсват нужните дневници за проведени режимни наблюдения;
 2. Прекратяване на издадените разрешителни, за които са налични данни, че не се осъществява водовземане;
 3. Служебна промяна на всички издадени разрешителни, за които представените справки показват, че ползваните водни количества са по-малки от заявените годишни обеми. Особенно внимание е необходимо да се обърне на  всички издадени разрешителни за автомивки с разрешени средноденонощни водни количества от 0,5 л/с или повече. Последните да се променят служебно, съгласно представените справки. При липса на такива да се прекратят;
 4. Отпадане от разходната част на издадените разрешителни на заявените водни количества за противопожарни нужди и такива за резервно водоползване;
 5. Отпадане от баланса на разполагаемите ресурси, на регистрираните водовземни съоръжения за  лични нужди;
 6. Преразглеждане на издадените разрешителни след датата на поява на "липса" на свободни водни количества от водното тяло BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина;
 7. Преразглеждане на критериите за  изчисляване на разполагаемите експлоатационни ресурси.
 8. Терминът "Водовземане" ("водоползване") да отпадне от списъка на Наредбата за ОВОС и от  Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС (ДВ,бр. 61/06.08.2010г.) и да не подлежи на допълнителна процедура и особено на Преценка по ОВОС. Като компетентни органи за издаване на разрешителни,  да бъдат само и единствено съответните Басейнови дирекции, което ще гарантира донякъде професионалното разглеждане на заявленията.
 1. Да бъде въведена процедура, която да дава  възможност за "осветляване"  дейността на нерегистрираните съоръжения, като срещу съответната парична глоба влизаща в бюджета да се "узакони" дейността на вече изграденото водовземно съоръжение  и включването му в регистъра по чл.118г. от ЗВ.

 

За пореден път декларираме  готовност  да участваме в дискусия по поставените проблеми.

 

 

 

С уважение:

Инж. Величко Величков – Изп. Директор на БАПВ

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ