Запитване от БАПВ до Столична Община относно състоянието на Софийския минерален извор


До

Столична Община

Направление

Архитектура и Градоустройство

 

До г-н Диков,

Главен Архитект на

Столична Община

 

Копие до Кмета на

Столична Община

г-жа Йорданка Фандъкова

 

Уважаеми арх. Диков,

Софийският минерален извор при Централна баня е основният водоизточник от находище на минерална вода "София - Център". Това находище, както и находище Баталова воденица са предоставени от държавата на Столичната община за ползване още от 2001 г.

С Протокол - решение № 2 /8.1.1985 г./ за утвърждаване (преутвърждаване) експлоатационните запаси на минерални води (лагуно-лиманна лечебна кал, изворна лечебна кал, торф, биоклиматични ресурси) са утвърдени експлоатационни запаси на термо-минерална вода от находище на минерална вода "София - Център" от в категория "А" = 16,85 l/s ≈17,00 l/s, с температура 46°С и минерализация 0,309 g/l. Кота на изливане 514,00 m (за минералния извор) и 534,72 m за сондаж 3 хг. Експлоатационните запаси се определени за безсрочна експлоатация в категория "А" - 17 л/сек и за 30 години в категория "В" - 2,35 l/s. Ресурсите са категоризирани за питейно лечение и балнеолечение.

Вижда се, че към 08.01.1988 г комисията е утвърдила експлоатационни запаси за минералния извор  в категория "А" в размер на 17 l/s. Същите отговарят на локални експлоатационни ресурси на извора в категория ЕР-1 (гарантирани) - по съвременната нормативна уредба, равни на 17 l/s.

Със Заповед  №РД-313 на МОСВ от 12.04.2012 за находището (респ. за минералния извор) са утвърдени експлоатационни  ресурси в категория ЕР-1 (гарантирани) - 4.80 l/s и в категория ЕР-2 (възможни) - 7.20 l/s, общо в двете категории - 12 l/s. Заповедта е за срок от 2 години и изтича на 12.04.2014. В точка 3 на заповедта е записано:

 "Кметът на община Столична в съответствие с изискванията на чл.29 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води в сила от 21.02.2012 г (изм. и доп.ДВ.бр.15 от 21.02.2012 г), да представи хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси на находище „София-Център" и технически възможния дебит на водовземното съоръжение Каптиран естествен извор, при провеждането на ежемесечни режимни наблюдения на дебит и ниво/напор, включително съобразен и с данните от провежданите от титулярите на издадените разрешителни за водовземане собствен мониторинг, за периода на действие на заповедта."

Една от основните цели на БАПВ е "Подпомагане процеса на обществена информираност по основни въпроси, свързани с ползването и управлението на подземни води."

Ние, като специалисти в областта на хидрогеологията, сме сериозно обезпокоени от различията в посочените по-горе заповеди, въз основа на които може да се направи извода, че дебитът на Софийския централен извор е намалял от 17 l/s  през 1988 г до 12 l/s - през 2012 г, т.е. с близо една трета!!! Ако това е истина, на какво се дължи тази загуба на ресурс?

Моля да ни предоставите резултатите от режимните наблюдения на Софийския минерален извор за периода от 12.04.2012 (както е по изискванията в т.3 от заповедта на МОСВ) до момента, за да направим независима оценка на състоянието на извора и информираме обществеността.

Също, молим да ни бъде предоставена възможност да направим контролно измерване на дебита, динамичното водно ниво и температурата на водата от извора, които ще извършим с наша апаратура и напълно безвъзмездно за общината.

 

 

 

С Уважение:......................................................

Изпълнителен Директор на БАПВ

инж.геол.Величко Величков

 

 

 

Виж оригиналът на писмото с входящия номер

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ