Запитване от БАПВ до МОСВ относно "блокираните" ресурси на подземните водни тела

Уважаема г-жо Министър,

През периода 2011-2014 г ние извършихме активна кореспонденция с предшестващите Ви министри, като многократно поставяхме въпроси и предлагахме конкретни мерки за решаване на проблема с блокираните ресурси  на  подземните водни тела на територията на  Басейнова дирекция Дунавски район. Последното от нашите писма с конкретни искания  бе подписано от 32 наши члена и симпатизанти. 

Въпреки, че на всяко свое писмо получавахме писмен отговор с обещанието, че ще  бъдат извършени конкретни действия за решаване на проблема, то последният не бе решен, а  задълбочен. До този момент не виждаме никакви административни решения, нито разполагаме с обнадеждаваща  информация за конкретни действия от страна на МОСВ и БДУВДР Плевен. Стартираната през 2014 г  от страна на МОСВ процедура по обществена поръчка за оценка на ресурсите на подземните водни тела на територията на България явно безславно пропадна, тъй като не се извършват никакви изследователски дейности за това.

 

14.01.2015


Предложения за промяна на Чл.23 (2) и Чл. 22. (3) в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за СОЗ

Предложения за промяна на Чл.23 (2) и Чл. 22. (3)  в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

12.01.2015


Запитване от БАПВ до Столична Община относно състоянието на Софийския минерален извор

Една от основните цели на БАПВ е "Подпомагане процеса на обществена информираност по основни въпроси, свързани с ползването и управлението на подземни води."

Ние, като специалисти в областта на хидрогеологията, сме сериозно обезпокоени от това, че по съществуващите официални документи, дебитът на Софийския централен извор е намалял от 17 l/s  през 1988 г до 12 l/s - през 2012 г, т.е. с близо една трета!!! Ако това е истина, на какво се дължи тази загуба на ресурс?

 

28.01.2014


България и София не използват ефективно находищата с минерална вода, телевизия NEWS7
Темата за минералните извори - изтичащото в канализацията богатство на България и София, беше водеща в поредното издание на предаването "Градът". 
25.01.20142  3  4  5  6  следваща 


ЗА ЧЛЕНОВЕ