ЧЛЕНСТВО

 

Членове на БАПВ са физически и юридически лица

(индивидуални и корпоративни членове).

  • Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно членския си внос и има предмет на дейност: консултантски, проучвателни, сондажни, строителни, търговски и други дейности, с общо поле на изява, а именно: проучването, каптирането, ползването и опазването на подземните води.
  • Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно членския си внос, и упражнява някоя от следните професии: хидрогеолог,  сондажен инженер, строителен инженер, минен инженер, хидролог, геофизик, хидрохимик, геолог, еколог, биолог, икономист, юрист, лекар и др., който притежава професионален интерес и опит в областта на подземните води.

 

Заявления за членство:

 

          Бланка на заявление за физическо лице - ИЗТЕГЛИ

         

          Бланка на заявление за юридическо лице - ИЗТЕГЛИ

 

 

Членски внос (годишен):

  • 50 лева  – за редовни членове;
  • 20 лева   – за студенти;
  • 250 лева   – за юридически лица.

Внася се еднократно по банкова сметка:

 

ПОЛУЧАТЕЛ:

СДРУЖЕНИЕ „БАПВ”, ЕИК: 175836183

IBAN: BG90 CECB 979010B3 9378 00 ; BIC: CECBBGSF; ЦКБ-АД, клон София-Запад

 

 

Документите за членство се изпращат на адрес:

по интернет на е-mail: office@bgapv.com - като прикачен файл в PDF или JPG формат.  Заявителите се уведомяват писмено за получаването на документите и получават удостоверение за членство в БАПВ в едномесечен срок след получаване на заявлението.

 

 


ЗА ЧЛЕНОВЕ