"ЛЕГАКОРП"

ЛЕГАКОРП е консултантско дружество, което предоставя услуги, свързани с процедури по възлагане на обществени поръчки; европейско финансиране; правно и административно обслужване на инфраструктурни проекти; концесиониране на обекти, попадащи в обхвата на Закона за концесиите, включително: язовири, минерални води, плажове, водоеми, подземни богатства; регистрация и обслужване на отделни корпоративни клиенти: търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, във връзка с участието им в стопанския живот, събиране на вземания и др.


ЛЕГАКОРП обединява специалисти от различни области: юристи, икономисти, финансови анализатори, счетоводители, специалисти по европейско финансиране и хидрогеолози, всеки от които притежава повече от 5 години професионален опит в съответната област.

 

Дружеството е учредено по инициатива на адв.Марина Белчева: юрист с повече от 12 години юридически стаж; завършила е Юридическия факултет на СУ ”Св. Климент Охридски” през 1997 г.; стипендиант на Международната организация за развитие на правото (IDLO, Rome, Italy, 2006 г.); адвокат от Софийската адвокатска колегия от 2000 г., член на Националната асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление”; Член на Българската IDLO Алумни Асоциация; Член на Управителния съвет на Българската асоциация по подземни води (БАПВ); Учредител и управляващ съдружник на Гражданско дружество „ЕКСПЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ” – мрежа от експерти за работа с публичния сектор; Управляващ съдружник на ЛЕГАКОРП; обучител по обществени поръчки по програма за обучение на USAID; Външен оценител на проектни предложения по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2913 г.»; Външен експерт от списъка на Агенцията по обществени поръчки по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП.

 

Контакти:

р.София 1504
ул.”Сан Стефано”№15, етаж 2

тел.: (+359 2) 44 14 614
        (+359) 888 94 11 82
        (+359) 879 14 74 74

факс: (+359) 885 14 34 93

office@legacorp.bg

www.legacorp.bg
ЗА ЧЛЕНОВЕ