адв. МАРИНА БЕЛЧЕВА
 

 

Завършила е Юридическия факултет на СУ”Св.Климент Охридски”; стипендиант на Международната организация за развитие на правото (IDLO, Rome, Italy).

 

Юрист с повече от 12 години юридически стаж, адвокат от Софийската адвокатска колегия от 2000 г., член на Националната асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление”; Член на Българската асоциация на стипендиантите на Международната организация за развитие на правото (IDLO – Rome, Italy); Член на Управителния съвет на Българската асоциация по подземни води (БАПВ); Учредител и управляващ съдружник на Гражданско дружество „ЕКСПЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ” – мрежа от експерти за работа с публичния сектор; Външен оценител на проектни предложения по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2913 г.».

 

Управляващ съдружник на ЛЕГАКОРП – дружество, специализирано в следните области:

  • предоставяне на консултантски услуги и правно обслужване на процедури по възлагане на обществени поръчки, включително: изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП, осигуряване на участие в комисии по разглеждане, оценка и класиране на участниците, оказване на съдействие на възложители при изготвяне на всички необходими документи, свързани с определяне на изпълнител на обществените поръчки, процесуално представителство пред КЗК и ВАС при обжалване на решения, свързани с процедури по обществени поръчки и др. 

• Обслужване на проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници, концесии, инфраструктурни проекти, кандидатстване за финансиране по оперативни програми

• Консултации и правни услуги в областта на търговското право, трудовото право, конкуренция, обществени поръчки

• Правно обслужване на обезпечителни, съдебни, заповедни и изпълнителни производства

• Регистрация и правно обслужване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

• Изготвяне на договори, правни становища, анализи, правни консултации

• Събиране на вземания

• Посредничество между корпоративни клиенти и банкови институции във връзка с отпускане и усвояване на банкови кредити

• Обслужване на сделки с недвижими имоти, консултации по вещно-правни въпроси, обслужване на процедури по промяна предназначението на земеделски земи

• Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

• Процесуално представителство по арбитражни дела

• Представителство пред КЗК, КЗП и др.

• Публична защита на консултантски проекти, подготовка и извършване на презентации, изготвяне и представяне на доклади, участие в преговори, работни групи, постоянни комисии

 

ЛЕКЦИИ

  • Лектор на семинар, организиран от Национална асоциация “Правна инициатива за местно самоуправление” /НАПИМС/, проведен през м.ХІ.2001 г., във връзка с проблемите на общините при прилагането на Закона за обществени поръчки
  • Лектор на семинар, организиран от Българската ИДЛО Алумни асоциация, проведен през м.Х.2006 г., на тема: „Публично - частните партньорства – потенциал за взаимодействие”
  • Модератор и ициниатор на Първата национална конференция на общините с минерални води, организирана от Българската асоциация по подземни води, съвместно с МОСВ (1 и 2 юли 2011 г.)

 Владее френски език, ползва английски и испански език.

 

____________________________________________

 

адвокат МАРИНА БЕЛЧЕВА

управляващ съдружник на ЛЕГАКОРП

София 1000 ● ул.”Сан Стефано”№15, етаж 2

+ 359 888 94 11 82 ● + 359 879 14 74 74

marina.belcheva@gmail.com 

legacorp@gmail.com

 

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ