инж. ДАНИЕЛА БАКЛАРОВА-ПЕТРОВА
 
  1. Фамилия: БАКЛАРОВА – ПЕТРОВА
  2. Име, презиме: ДАНИЕЛА ГРИГОРОВА
  3. Дата на раждане: 05.12.1958 г.
  4. Адрес 4003 гр. Пловдив ул. Милеви скали № 6 ап. 28
  5. Гражданство: Българско
  6. Семеен статус: Омъжена
  7. Образование:Висше –придобита специалност

Учебно заведение

Минно-Геоложки Университет  - София

            от м.септември1976г

Период: 

             до м.април 1981г.

 

Инженер,магистър,спец.”Хидрогеология и инженерна геология”

               Октомври 1981 г.

Период:

               Март 1983 г.

Следдипломна специализация – целева в областта на хидрогеологията – хидродинамика на подземните води

7. Чужди езици: руски 5; английски-4

8. Членство в професионални организации: Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – секция Минно дело, геология и екология, Международна асоциация на хидрогеолозите – IAH, Българска асоциация по подземни води.

9. Други умения:

Експерт по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) – “Земна основа” и “Подземни води” ръководител на колектив за изготвяне на Доклади по  ОВОС, консултант по заявление за комплексни разрешителни,

Инженерен надзор при строителство обекти, изграждане и реконструкция на водовземни съоръжения за подземни води.

10. Професионален статус: Хидрогеолог и инженер-геолог, собственик и управител на „Хидрогеоекоинформ” ЕООД.

11. Стаж по специалността: 30 години

12. Професионално развитие:

 

Период:  от(месец / година)

                До(месец / година)

май 1981 г.

януари 1995 г.

Организация:

Геологопроучвателно предприятие – Асеновград

Длъжност:

Проектант-хидрогеолог и инженер геолог

Период:  от(месец / година)

                До(месец / година)

Януари 1995 г.

Февруари 2012 г.

Организация:

ЕТ “Хидрогеоекоинформ-Даниела Бакларова” и „Хидрогеоекоинформ” ЕООД

Длъжност:

1. Практикуващ хидрогеолог и инженер-геолог

2. Експерт по оценка въздействието върху околната среда-част “геоложка основа и подземни води”

3. Инженерен надзор при строителство – фундиране

4. Инженерен надзор при изграждане на водовземни съоръжения за подземни води

5.консултант по изготвяне на заявление за комплексно разрешително

6. Собственик и управител на „Хидрогеоекоинформ” ЕООД

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ