инж. ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ
 

Дипломира се в Минно - Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, като Инженер геолог – хидрогеолог (1994). Регистриран в КИИП като инженер с пълна проектантска правоспособност.

 

Започва работа в “Геостройкомплект” ЕООД, като изпълнител на хидрогеоложки проучвания и мониторингови наблюдения за закриване на уранодобива в участъци “Сливен” и  “Сборище” (1994 – 1996).

 

В периода 1996 – 2006 е отговорен изпълнител и ръководител на голям брой приложни хидрогеоложки задачи, между които: “Създаване на мониторинг на подземните води в България – „Многоетажна система с пресни и термални води в посторогенната Горнотракийска”; “Хидрогеоложки проучвания на Тополовградска синклинала”; “Определяне на водите във водните обекти или в части от тях, които са замърсени или застрашени от замърсяване и уязвимите зони, които допринасят за замърсяване на водите с нитрати от земеделски източници” и др.

 

От 2006, като управител на фирмите „Геохидродинамика” ЕООД и „Хидрогеомин 2006” ООД е ръководител на десетки задачи, свързани с комплексни инженерно-геоложки проучвания на площадки за гражданско, промишлено, “ВиК” и хидротехническо строителство и ДТБО, както и на хидрогеоложки проучвания за издаване на разрешителни за ползване на подземни води.

 

През последните години извършва множество проучвания във връзка с оценка на ресурсите на находища на минерални води и изготвяне на проекти за тяхното ползване. Участва като водещ експерт в задача „Интегрирано управление на водите от речния басейн на р. Струма/Стримон от програма ФАР BG 2005/017-454.03.02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р.Струма/Стримон” (2008).

 

От 2010 г. е Изпълнителен директор на Българска Асоциация по Подземни Води (БАПВ) и работи предимно като консултант на общините на които е  предоставено  право на управление и ползване на минералните  водоизточници, разположени на техните територии.

 


За контакт: 

 

Инж. Величко Величков

Гр. София ж-к „Люлин” 6, бл.611, вх.Б, ап.37.

тел:  02/9279581;0897999585; geohidrodinamika@mail.bg

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ