ДЕЙНОСТИ

 • Подпомагане на процесите на търсене, проучване, каптиране, ползване и опазване на подземните води, в т.ч.:
    
  • пресни подземни води за питейно-битово и производствено водоснабдяване и напояване;
  • натурални минерални и изворни води за бутилиране и производство на безалкохолни напитки;
  • минерални лечебни води за рехабилитация,  профилактика и отдих;
  • термални подземни води за отопление и добив на геотермална енергия;
  • промишлени подземни води за добив на йод, бром и други редки елементи.
 • Подпомагане на дейностите при сондиране и изграждане на проучвателни, мониторингови и експлоатационни сондажи, тръбни и шахтови кладенци, дренажи и изворни каптажи.
 • Подпомагане на дейностите при концесиониране, разработване и усвояване на находища на пресни, минерални и промишлени подземни води и находища на геотермална енергия.
 • Подпомагане на дейностите при екологична оценка на въздействието върху подземните води на минни, промишлени, комунално-битови и други източници на замърсяване и разработване на мероприятия за мониторинг и възстановяване на качествата на подземните води.
 • Подпомагане на дейностите при дрениране и отводняване на земни площи, строителни и минни обекти, засегнати от вредното влияние на подземните води.
 • Популяризиране дейността на сдружението и повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи в областта на подземните води.
 • Съдействие при разрешаването на професионални спорове в областта на подземните води.
 • Предоставяне на обществеността на информация и осъществяване на образователни инициативи в областта на подземните води.
 • Осъществяване на издателска дейност - наръчници, инструкции, методики, научно-приложно списание и други издания, свързани с подземните води.
 • Подпомагане на студенти, свързани със специалности в областта на подземните води.
 • Популяризиране на дейностите, свързани с управлението и ползването на подземни води и други.
 • Участие и подпомагане на проекти, чрез партньорство, финансирани със средства от европейските структурни фондове.

 

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ